Partners

Verenigde Staten van Amerika

Oostenrijk

India

België

Portugal

Spanje

Zwitserland

Verenigd Koninkrijk

Zweden

Polen

Ierland

Nederland

Frankrijk

Oostenrijk
VCO

VCÖ - Mobilität mit Zukunft

VCÖ is een algemeen nut beogende organisatie gespecialiseerd in mobiliteit en vervoer. Het doel van VCÖ is een ecologisch compatibel, economisch efficiënt en sociaal rechtvaardig transportsysteem. Een intact milieu als levensonderhoud voor toekomstige generaties staat centraal bij VCÖ. De visie van VCÖ is mondiaal georiënteerd, cross-thematisch en houdt rekening met de belangen van toekomstige generaties.

België
canopea-logo

Canopea

Canopea werd geboren in 1974. Het vertegenwoordigt 130 verenigingen waarvan de acties variëren van lokaal tot internationaal. Oorspronkelijk actief in ruimtelijke ordening, milieuvervuiling en landbouw/natuur, heeft het zijn werkterrein uitgebreid tot mobiliteit, energie, milieugezondheid, voedsel en toerisme. Canopea wil bijdragen aan een burgerbeweging door te pleiten voor een transitie naar een rechtvaardiger en veerkrachtiger samenleving.

LOGO-BBL_baseline_RGB 2020 (2)

Bond Beter Leefmilieu (BBL)

Bond Beter Leefmilieu (BBL) werd in 1971 opgericht als de federatie van Vlaamse milieu-ngo’s in België. Door middel van campagnes, belangenbehartiging en ondersteuning van onze lidorganisaties streven we naar een beter milieu met schone lucht, bodem en water en bloeiende natuurlijke systemen. Wij zijn een sterk netwerk van ruim 130 organisaties die zich inzetten voor een duurzame samenleving. Sinds 2016 richten we ons op verschillende luchtvaartonderwerpen: luchthavenuitbreiding, belastingbeleid op Europees en nationaal niveau, compensatiepraktijken, ontwikkeling van nieuwe brandstoffen en een verschuiving naar een duurzamer (zaken)reisgedrag.

EUROPA

Transport & Environment

Transport & Environment is Europa's toonaangevende campagnegroep voor schoon transport. Onze visie is een emissievrij mobiliteitssysteem dat betaalbaar is en minimale impact heeft op onze gezondheid, klimaat en milieu. Wij leiden de Travel Smart-campagne samen met een coalitie van partners.

Frankrijk
Logo PREě

Giet een ecologische ontdekking

Ecologisch Ontwaken (Pour un réveil écologique) is een initiatief dat naar voren kwam als een voortzetting van het Studentenmanifest voor een Ecologisch Ontwaken, gelanceerd in september 2018 en ondertekend door bijna 30.000 studenten van meer dan 400 instellingen voor hoger onderwijs. Studenten en jonge afgestudeerden met verschillende achtergronden en carrièrepaden proberen we de transitie naar een economisch model te versnellen dat verenigbaar is met de planetaire grenzen en duurzaam is voor de mensheid, met acties die met name gericht zijn op de kwesties van opleiding en werkgelegenheid.

India
cbalance

C Balance

Het Fair Travel-programma, samengesteld door cBalance, vermindert systematisch de uitstoot van vliegreizen van Indiase IT/BPO-bedrijven door middel van capaciteitsopbouw, empirisch onderbouwde belangenbehartiging voor reisbeleid en gedragsverandering. Het doel van dit programma is om het aantal zakenreizen te verminderen door gedragsverandering bij de 2300+ IT-organisaties in India.

Ierland
Ontwerp zonder titel (17)

Kans Groen

Opportunity Green is een NGO die zich inzet voor het ontsluiten van de kansen die het aanpakken van de klimaatverandering biedt met behulp van wetgeving, economie en beleid. Zij doet dit door ambitieuze coalities op te bouwen, klimaatgevoelige landen te ondersteunen en innovatieve juridische wegen te vinden voor gedurfde klimaatactie, met bijzondere nadruk op de luchtvaart- en scheepvaartindustrie.

Nederland
Dit is een titel (1)

Natuur & Milieu (N&M)

Natuur & Milieu is een onafhankelijke milieuorganisatie. Wij geloven in een toekomst waarin we leven en werken zonder negatieve gevolgen voor het klimaat en de natuur. Onze aanpak is op feiten gebaseerd, oplossingsgericht en collaboratief. Luchtvaart is een van de belangrijkste programma’s waaraan we werken. Onze focus lag op het veranderen van het publieke en politieke discours rond de luchtvaart, om de bereidheid te creëren om klimaatmaatregelen door te voeren bij overheden en het bedrijfsleven.

Polen

Pools Instituut voor Burgerzaken

Het Civil Affairs Institute is een ‘think-action-thank’ dat al 16 jaar sociale campagnes voert gewijd aan maatschappelijke belangenbehartiging, milieu en sociale mobilisatie. Sinds 2004 voert het Instituut ook campagnes rond duurzaam transport. Sinds 2010 voert het Instituut projecten uit die verband houden met spoorwegen

Portugal
Zero

Zero

ZERO is een Portugese NGO die ingrijpt in de samenleving door middel van een proactieve deelname aan de verdediging van duurzaamheidswaarden, door te streven naar een evenwicht tussen het milieu, de samenleving en de economie, om een meer sociaal en economisch samenhangende wereld op te bouwen met volledig respect voor de natuurlijke grenzen. ZERO's interventie is gebaseerd op solide ideeën en een permanente dialoog met de verschillende hoofdrolspelers.

Spanje
Ecologistas en Acción

Ecologistas en Acción

Ecologistas en Acción is een grassroots-confederatie van meer dan 300 groene groepen die systemische verandering op sociaal, economisch, politiek en milieuniveau bevorderen om ecologische duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid te bereiken. Sinds 2019 voert Ecologistas en Acción een luchtvaartcampagne die gericht is op het vergroten van het bewustzijn over de gevolgen van vliegreizen en het pleiten voor de degrowth van de luchtvaartindustrie.

Ecounion

Ecounion

Eco-union is een denk- en doetank voor burgers die zich inzet voor het overbruggen van de kloof tussen wetenschap, beleid en praktijken in de richting van duurzaamheid van de Euro-mediterrane regio. Onze focus lag op de cruciale kwesties met betrekking tot duurzame ontwikkeling, klimaatverandering, hernieuwbare energie, decarbonisatie van transport, mobiliteit, kusttoerisme en blauwe economie. We zijn mede-oprichters van het Europe on Rail-initiatief en actieve leden van T&E, waar we deelnemen aan werkgroepen over luchtvaart en spoor.

Ecodes

Ecodes

ECODES is een particuliere non-profitorganisatie die samenwerkt met burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheidsdiensten, hen begeleidt en helpt bij het versnellen van hun transitie naar een koolstofneutrale, inclusieve, verantwoordelijke en circulaire economie. Binnen de Travel Smart-campagne zal ECODES een werkgroep van milieu- en sociale organisaties leiden om onze eigen duurzame reisprotocollen te ontwikkelen, goede praktijken te delen en een routekaart op te stellen waar meer actoren zich bij kunnen aansluiten. Tegelijkertijd zal ECODES Spaanse bedrijven helpen en adviseren over het verminderen van hun zakelijke vluchten.

een_logo_0

AirClim

AirClim is een joint venture tussen vier Zweedse milieuorganisaties met als hoofddoel het bevorderen van het bewustzijn van de problemen die verband houden met luchtvervuiling en klimaatverandering, en daarmee, deels als gevolg van publieke druk, het bewerkstelligen van de vereiste vermindering van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen, waaronder broeikasgassen.

Zwitserland
vcs

VCS Verkehrs-Club der Schweiz

Opgericht in mei 1979 in Herzogenbuchsee/BE, dankzij de VCS is er ook meer ruimte voor de fiets. En als het gaat om verkeersveiligheid voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers - vooral kinderen en senioren - heeft de VCS met verschillende campagnes verbeteringen gerealiseerd en zet deze belangrijke projecten voort.

Verenigd Koninkrijk
aef

Aviation Environment Federation

De Aviation Environment Federation (AEF) is de belangrijkste Britse NGO die campagne voert over de gevolgen van de luchtvaart voor mens en milieu. We zijn in 1975 opgericht als een federatie om de belangen te behartigen van gemeenschappen die wonen rond civiele vliegvelden en luchthavens die steeds meer last hadden van het lawaai van een snelgroeiende industrie, en om oplossingen te zoeken op nationaal beleidsniveau.

Beter vervoer

Campaign for Better Transport

Campaign for Better Transport is een nationale liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor groener, eerlijker transport. De visie van Campaign for Better Transport is dat alle gemeenschappen toegang hebben tot hoogwaardig, duurzaam vervoer dat aan hun behoeften voldoet, de levenskwaliteit verbetert en het milieu beschermt.

transformeren

Transform Scotland

Transform Scotland is Schotlands alliantie voor duurzaam transport. We voeren campagne om wandelen, fietsen en openbaar vervoer de gemakkelijkste en meest betaalbare opties te maken voor iedereen. Ons diverse lidmaatschap brengt organisaties uit de publieke, private en derde sector samen. We steunen de Travel Smart-campagne in Schotland.

Verenigde Staten van Amerika
Stand Earth

Stand Earth

Stand.earth daagt bedrijven en overheden uit om met respect om te gaan met mens en milieu, omdat ons leven ervan afhangt. Stand.Earth werkt aan het terugdringen van het zakenverkeer, onder meer door de vraag naar in Californië geraffineerde vliegtuigbrandstof afkomstig van ruwe olie uit Amazon terug te dringen.

visueel 3 NL (1)

De Vereniging van Treinreizigers

Al meer dan 50 jaar pleit de Rail Passengers Association voor de groei van het openbare interstatelijke passagiersvervoer per spoor in de Verenigde Staten. Wij zijn een bron van duidelijke feitelijke informatie waarop wetgevers en verslaggevers vertrouwen. We weten dat het aanbieden van meer routes en frequenties van treinen die zijn samengesteld uit moderne apparatuur de Amerikanen een grotere mobiliteit zal geven en de lokale economieën zal voeden, en tegelijkertijd het energieverbruik, de vervuiling en het landverbruik zal verminderen die gepaard gaan met ons huidige, zeer inefficiënte ‘fly-or-drive-only’ transport. systeem.

NIEUW 2024
RANGSTELLING