Toolkit voor reisbeleid

Ontdek onze tools en voorbeelden van reisbeleid van Travel Smart-coalitieleden

Een robuust reisbeleid is van cruciaal belang voor het terugdringen van de uitstoot van zakenreizen. Het biedt medewerkers richtlijnen voor best practices voor duurzaam reizen en helpt het bedrijf tegelijkertijd zijn milieudoelstellingen te behalen, geld te besparen en het welzijn van medewerkers te beschermen.

Bent u een bedrijf en wilt u een doelgericht reisbeleid ontwikkelen?

Ontdek hoe u in deze handleidingen...

Van vliegtuig tot trein – checklist van coalitie Anders Reizen en Natuur & Milieu.

De stappen in de checklist helpen u internationaal te reizen
reizen mogelijk binnen uw organisatie. Laat je inspireren door de tips en praktijkvoorbeelden van
andere bedrijven.

Bekijk hier

Campaign for Better Transport heeft een toolkit opgesteld die is ontworpen om organisaties – klein of groot, particuliere bedrijven of de publieke sector – te helpen groenere transportopties te adopteren.
Bekijk hier.
De Coalition for Sustainable Business Travel brengt koplopers samen die het belang van duurzamer zakenreizen onderstrepen en zich inzetten voor een ecologisch verantwoord reisbeleid
Bekijk hier

Deze kennisgids biedt diverse mogelijkheden om het vliegbeleid van uw organisatie opnieuw vorm te geven en daarmee het internationale zakenreizen duurzamer te maken.

Het is ontwikkeld door de Travel Different Coalition (Anders Reizen) in Nederland samen met de NGO Natuur & Milieu en de Climate Neutral Group.

Bekijk hier

Dit door Eco-Union ontwikkelde reisbeleid is van toepassing op overheidsdiensten en particuliere organisaties in de toeristische, zakelijke en transportsector die ernaar streven hun klimaatvoetafdruk te verkleinen en vooruitgang te boeken in de richting van een netto-nulorganisatie of -bestemming.

Bekijk hier

Hoe u rekening kunt houden met de volledige klimaatimpact van uw
zakelijke vliegreizen

Beslissingsboom

Onze reispraktijken

De Travel Smart-coalitie bestaat uit partners uit Europa, Noord-Amerika en Azië. Veel van deze organisaties hebben een ambitieus reisbeleid dat varieert afhankelijk van hun locatie en het aantal werknemers. Ontdek hieronder het aanbod aan reispolissen van de Travel Smart coalitie.

AEF

AEF streeft ernaar de klimaatimpact die gepaard gaat met reizen van haar eigen personeel en de organisatie van bijeenkomsten en evenementen waarvoor anderen moeten reizen, te minimaliseren. AEF streeft ernaar hun reisuitstoot vast te leggen en te monitoren via een trackingtool, die ook een niet-CO2-multiplier bevat, zodat ze jaarlijks een analyse kunnen uitvoeren en kunnen beoordelen hoe ze hun uitstoot verder kunnen verminderen. Ze hechten er ook belang aan transparant te zijn door hun uitstoot te rapporteren. AEF zal het vliegverkeer verminderen, prioriteit geven aan het spoor voor korte afstanden en virtuele opties voor de meeste bijeenkomsten promoten.
Meer

AirClim

Het reisbeleid van AirClim hecht er belang aan om hun zakenreizen zo lang mogelijk van tevoren te plannen om kosten te besparen en de impact op het milieu te minimaliseren. Hiervoor maakt AirClim gebruik van een raamovereenkomst met een reisbureau die ook helpt bij het volgen en rapporteren van hun CO2-uitstoot. Voor zover mogelijk worden reizen vervangen door telefonische vergaderingen, videoconferenties en dergelijke, en vliegreizen per bus, boot of trein. Vluchten kunnen normaal gesproken alleen worden overwogen als de totale reistijd enkele reis meer dan zes uur bedraagt voor alternatieve vervoermiddelen. AirClim zal waar nodig voorrang geven aan het gebruik van openbaar vervoer, fietsen, carpoolen, ecotaxi’s en/of ecoauto’s.
Meer

Campaign for Better Transport

Campaign for Better Transport vindt het belangrijk om het goede voorbeeld te geven als het gaat om duurzaam zakenreizen. Hun interne reisbeleid is erop gericht om zowel hun eigen transportemissies te helpen verminderen als om als voorbeeld te dienen voor goede praktijken voor andere Britse organisaties. Voor multinationals gevestigd in Groot-Brittannië bieden ze een verbeterde Travel Policy Toolkit.
Meer

CBalance

Het reisbeleid van CBalance legt voor alle mogelijke reizen de nadruk op reizen per trein. De voorkeur zal worden gegeven aan het comfort van de werknemers in de trein, waarbij voorrangsklassen worden gekozen, zodat professionals tijdens het reizen hun werkzaamheden kunnen voortzetten, waardoor het reizen met de trein wordt gestimuleerd. Het reisbeleid van CBalance omvat ook het prioriteren van duurzame accommodaties en goed verbonden locaties om extra reizen te voorkomen. Als vliegreizen onvermijdelijk worden, moeten professionals economyvluchten nemen.
Meer

Ecodes

Het reisbeleid van ECODES vermijdt onnodige vluchtboekingen wanneer u reist vanwege werkredenen. Het richt zich ook op het bevorderen van andere duurzame manieren van reizen, zoals het gebruik van de trein, en indien mogelijk het vervangen van reizen door virtuele of hybride vergaderingen. Voor reizen binnen Spanje zijn medewerkers verplicht de trein te nemen (behoudens bijzondere omstandigheden). Voor reizen binnen Europa is reizen per trein standaard voor elke reis van maximaal 8 uur. Wanneer de reistijd langer is, moet de werknemer eerst de noodzaak van reizen in twijfel trekken en het vliegtuig alleen gebruiken als dat echt noodzakelijk wordt geacht. ECODES heeft een ambitieus doel om de uitstoot van vliegreizen tegen 2024 met 50% van het niveau van 2019 te verminderen. De organisatie rapporteert sinds 2007 over de uitstoot van vliegreizen.
Meer
Ecologistas en Acción

Ecologistas en Acción

Het reisbeleid van Ecologistas en Acción legt de nadruk op planning, monitoring en vermindering van de reisuitstoot, terwijl het tegelijkertijd transparant is. De openbare inventaris van zakenreizen die in 2019 zijn gemaakt en de bijbehorende emissies dient als uitgangspunt waartegen overeenkomstige emissiereductiedoelstellingen kunnen worden gesteld. In de praktijk reizen de medewerkers van Ecologistas zelden of nooit met het vliegtuig. Ze verbinden zich er ook toe proactief te zijn in het vergroten van het bewustzijn bij andere belanghebbenden – sociaal, economisch, institutioneel, enz. – over de sociaal-ecologische gevolgen van de meest vervuilende transportmiddelen, met name de luchtvaart.
Meer
Ecounion

Eco-union

Eco-union verbindt zich ertoe een strategie voor de korte (2030) en lange termijn (2050) te implementeren, gericht op het verminderen van de klimaatemissies die verband houden met de reizen van haar personeel en medewerkers. Ze zullen hun zakenreizen en de daarmee samenhangende uitstoot monitoren en jaarlijks beoordelen, doelstellingen voor emissiereductie vaststellen en een voortdurend rapport bijhouden om transparantie te garanderen. Ze zullen prioriteit geven aan virtuele activiteiten in plaats van fysiek reizen, en wanneer reizen onvermijdelijk is, zullen ze zoveel mogelijk voor de trein kiezen. Zij zullen regelmatig initiatieven organiseren voor medewerkers en stakeholders om duurzame mobiliteit te stimuleren. Aanbevelingen over tools om reizen duurzamer te maken zijn ook opgenomen in het reisbeleid van Ecounion.
Meer

Transform Scotland

Transform Scotland voert campagne voor duurzaam vervoer en heeft een reisbeleid dat geldt voor alle medewerkers, vrijwilligers en medewerkers. Ze geven prioriteit aan het vermijden van transportreizen waar mogelijk, het gebruik van duurzame vervoerswijzen voor noodzakelijke reizen en het investeren in technologieën die online communicatie en werken op afstand vergemakkelijken. Ze ontmoedigen het gebruik van privéauto's of taxi's en geven voorrang aan lopen, fietsen en openbaar vervoer voor lokale en Britse reizen. Ze maken alleen in uitzonderlijke omstandigheden gebruik van vliegreizen, nadat ze alle andere duurzame alternatieven hebben uitgeput.
Meer

Transport & Environment (T&E)

T&E houdt rekening met de spreiding van haar personeel en activiteiten over Europa. Daarom bepaalt de organisatie dat alle reizen die in 8 uur of minder kunnen worden gemaakt, met de trein moeten worden afgelegd. In 2023 behaalde T&E al de intensiteitsdoelstelling van een reductie van 60% per werknemer in vergelijking met 2019, nadat het personeelsbestand met 300% was gegroeid. Dit jaar heeft T&E zichzelf een absoluut doel gesteld om een stap verder te gaan in het verminderen van de klimaatimpact van vliegen. Het doel van T&E is om de uitstoot van vliegreizen in absolute termen tegen 20% in 2024 te verminderen ten opzichte van de basislijn van 2019. Om het bereiken van deze doelstelling te vergemakkelijken, stelt het reisbeleid een klimaatimpactbudget per afdeling vast (waarbij rekening wordt gehouden met zowel de CO2- als niet-CO2-impact van de luchtvaart) en wordt de Travel Smart-beslisboom ter ondersteuning van de reisplanning aangeboden.
Meer

ZERO

ZERO heeft de doelstellingen van haar vliegreisbeleid gedefinieerd met betrekking tot 2022, aangezien dit het eerste volledige kalenderjaar was met voldoende medewerkers om als basis te dienen. ZERO, ondanks dat Portugal een perifere regio van Europa is en slecht wordt bediend door internationale spoorverbindingen, verbindt zich ertoe om in 2023 de gemiddelde uitstoot van broeikasgassen door vliegreizen per werknemer met ten minste 15% te verminderen, maar streeft ernaar om -20% te bereiken; en in 2025 verbindt het zich tot -25%, met als doel -40%. Onder de richtlijnen van het beleid moeten de richtlijnen die vervoer via alternatieve middelen dan het vliegen bevorderen, bij voorkeur per trein, worden benadrukt, inclusief de bepalingen die duidelijk regelen onder welke omstandigheden het gebruik van vliegtuigen is toegestaan.
Meer

Bekijk de video voor meer informatie

NIEUW 2024
RANGSTELLING