Najnowsze na
podróż biznesowa

Dowiedz się więcej o wpływie ostatnich zmian w polityce na podróże służbowe

Polityki na szczeblu krajowym, unijnym i międzynarodowym w coraz większym stopniu podkreślają pilność działań klimatycznych i odpowiedzialność przedsiębiorstw za aktywne ograniczanie swoich emisji.

Poniższe zmiany wspólnie wskazują, w jaki sposób firmy mogą odejść od lotnictwa intensyfikującego klimatyzację na rzecz bardziej zrównoważonych sposobów podróżowania i łączności.

Filtr kategorii – Wizualny
Filtr tagów – wizualny
Inicjatywa mająca na celu ułatwienie życia podróżnym poprzez umożliwienie przejrzystego porównywania i łączenia ofert transportowych w obrębie i pomiędzy...
Spuścizną ustępującej Komisji Europejskiej będzie m.in. znaczna redukcja własnych emisji pochodzących z podróży lotniczych pracowników,...
Unia Europejska (UE) przyjęła nową dyrektywę mającą na celu ustanowienie ram należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Unia Europejska...
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przyjęła pierwsze obowiązkowe krajowe zasady ujawniania informacji o klimacie. Przepisy wymagają dużych...
Francuski plan na rzecz trzeźwości energetycznej wyszczególnia 20 obowiązkowych środków mających na celu ułatwienie transformacji ekologicznej państwa francuskiego. To znaczy...
Dyrektywa Unii Europejskiej (UE) w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD) nakłada na duże spółki i spółki notowane na giełdzie obowiązek ujawniania informacji na temat...
Rząd federalny USA opublikował 14 grudnia 2023 r. nowy zestaw wymogów mających na celu ograniczenie...
Po raz pierwszy legislatura stanu Kalifornia wymaga od korporacji i instytucji finansowych ujawniania swoich emisji gazów cieplarnianych za pośrednictwem…
W kwietniu 2022 r. brytyjski skarb państwa powołał grupę zadaniową ds. planu przejściowego (TPT) w celu opracowania „złotego standardu” dla...
lipiec 2023 r
European Commission
Nowe rozporządzenie CountEmissions EU to rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości, które ustanawia jednolite europejskie ramy obliczania danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych w...
Szwajcaria przoduje w walce ze zmianami klimatycznymi poprzez uchwalenie ustawy transformacyjnej, która gwarantuje...
Od kwietnia 2022 r. Francja zakazała wielu lotów na krótkich dystansach, trwających krócej niż 2,5 godziny, w celu...
Lotnisko ogłosiło niedawno nowe ograniczenia dotyczące lotów lotnictwa ogólnego, powołując się na obawy dotyczące wpływu prywatnych odrzutowców na środowisko....
Holenderski rząd ogłosił, że od 2025 r. loty w Holandii będą objęte ograniczeniem emisji CO2. Ruch...
Francja, Belgia, Luksemburg, Holandia i Portugalia przedstawiły punkt dotyczący wszelkich innych spraw, podkreślając potrzebę wzmocnienia...
Czerwiec 2021
marzec 2022 r
kwiecień 2022 r
kwiecień 2022 r
Czerwiec 2022
wrzesień 2022 r
Październik 2022
Listopad 2022
Marzec 2023
kwiecień 2023
Maj 2023
Czerwiec 2023
lipiec 2023 r
Październik 2023
Listopad 2023
styczeń 2024 r
marzec 2024 r
Maj 2024
Wkrótce...
Emisje netto Zero IEA do 2050 r
Celem emisji netto Zero IEA do roku 2050 jest zwiększenie stabilności sektora energetycznego, w tym popytu na transport. W niniejszym planie działania wyjaśniono kluczową rolę zmiany zachowań w osiągnięciu redukcji emisji w lotnictwie
W jaki sposób inwestorzy mogą zapewnić sektorowi lotniczemu przyszłość na poziomie 1,5°C?
Grupa inwestorów CA100+ podkreśla, że przedsiębiorstwa mają do odegrania rolę w ograniczaniu podróży służbowych, ponieważ popyt na podróże lotnicze będzie musiał zostać ograniczony, aby ograniczyć wzrost temperatury na świecie do bezpiecznego poziomu
10-punktowy plan ograniczenia zużycia ropy
IEA zaleca ograniczenie lotów biznesowych w ramach swojego 10-punktowego planu ograniczenia zużycia ropy
Zazielenianie Komisji
Komisja Europejska wyznacza cel polegający na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych związanych z podróżami służbowymi swoich pracowników o 50% do 2024 r. w porównaniu z 2019 r.
Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych
UE ustanawia nowe standardy ujawniania informacji dla podmiotów finansowych, obejmujące obowiązkowe ujawnianie emisji z zakresu 3
Zmiany klimatyczne 2022: Łagodzenie zmian klimatycznych
IPCC stwierdza, że największy potencjał uniknięcia emisji wynika z ograniczenia lotnictwa długodystansowego i podkreśla, że włączenie technologii wirtualnych do modeli biznesowych może pozwolić na uniknięcie długodystansowych lotów na spotkania.
Rząd Wielkiej Brytanii powołuje nową grupę zadaniową w celu opracowania najlepszych praktyk w zakresie brytyjskich planów transformacji klimatycznej
Brytyjska grupa zadaniowa ds. planu przejściowego rozpoczyna prace nad nowym „złotym standardem” w zakresie najlepszych praktyk planów przejścia dla sektora prywatnego, w tym celów w zakresie redukcji emisji w zakresie 3 i ujawniania zasad dotyczących podróży służbowych
Holenderski rząd ustanawia pierwszy na świecie limit lotów z europejskiego hubu
Port lotniczy NL Schiphol ogłasza trwałe ograniczenie liczby lotów rocznych o 12% w porównaniu z 2019 r., aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi hałasu i zanieczyszczenia powietrza
Narzędzie danych publicznych Net-Zero
Rozpoczęcie rozwoju globalnego narzędzia udostępniającego przedsiębiorstwom dane dotyczące transformacji klimatycznej, w tym dotyczące konkretnych działań na rzecz osiągnięcia celów zerowych netto i emisji
Dobrowolne rynki uprawnień do emisji i kompensacja
Brytyjska Komisja ds. Zmian Klimatu zaleca, aby firmy przed zakupem offsetu priorytetowo potraktowały zastąpienie wszystkich podróży lotniczych alternatywnymi rozwiązaniami, jeśli są one dostępne
Raport o luce w emisji za rok 2022
Opublikowany przez UNEP raport podkreśla pilną potrzebę działań mających na celu redukcję emisji. Rządy, sektor prywatny i społeczeństwo obywatelskie muszą wyznaczyć i osiągnąć ambitne cele, inwestując w czystą energię i zrównoważony transport oraz współpracując, aby stawić czoła globalnemu wyzwaniu, jakim są zmiany klimatyczne.
Plan trzeźwości: jak firmy mogą pomóc oszczędzać energię
Francja zaleca przedsiębiorstwom oszczędzanie energii poprzez korzystanie z podróży kolejowych zamiast lotniczych w przypadku podróży krótszych niż 4 godziny oraz korzystanie z wideokonferencji w celu uniknięcia niepotrzebnych podróży
Kwestie uczciwości: zobowiązania netto Zero przedsiębiorstw, instytucji finansowych, miast i regionów
Grupa ekspertów ONZ zaleca przedsiębiorstwom możliwie najszybsze ograniczenie emisji bezwzględnych, dopasowując lub przekraczając cele krajowe, wyznaczając pierwsze cele na rok 2025, w tym w zakresie emisji w zakresie 3
Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju i uczciwości sektora lotniczego
Francja, Belgia, Luksemburg, Holandia i Portugalia zauważają, że transport lotniczy jest czasami wykorzystywany w sposób nieodpowiedzialny, gdy podróż można odbyć korzystając z alternatywnego środka transportu o zerowej emisji dwutlenku węgla lub zastąpić wideokonferencją
Holenderski gabinet wprowadza ograniczenia emisji CO2 dla lotów począwszy od 2025 r
W zależności od holenderskiego lotniska od 2025 r. w przypadku lotów obowiązywać będzie ograniczenie emisji CO2
Lotnisko Schiphol w Amsterdamie twierdzi, że prywatne odrzutowce nie są już mile widziane
Lotnisko NL Schiphol ogłasza zakaz dla prywatnych odrzutowców (zablokowany orzeczeniem sądu)
Francja zakazuje lotów krajowych na krótkich dystansach na rzecz podróży koleją
Francja zakazuje lotów na krótkich dystansach krótszych niż 2,5 godziny
Szwajcarskie prawo klimatyczne dla Net Zero do roku 2050
Szwajcaria głosuje za ustawą klimatyczną dotyczącą zerowej emisji netto do 2050 r., w tym dla lotnictwa i wymagającej dostosowania przedsiębiorstw
Policz emisje z transportu – „CountEmissions EU”
Inicjatywa mająca na celu ustanowienie wspólnych ram obliczania i raportowania emisji gazów cieplarnianych związanych z transportem zarówno w sektorze pasażerskim, jak i towarowym.
Kalifornijska ustawa o odpowiedzialności korporacyjnej za klimat
Przepisy stanu Kalifornia dotyczące sprawozdawczości korporacyjnej dużych firm prowadzących działalność w tym stanie, w tym emisji związanych z podróżami
Biały Dom publikuje nową politykę dotyczącą podróży pracowników federalnych
Pracownicy federalni będą korzystać z kolei w przypadku podróży krótszych niż 250 mil (około 400 km), jeśli będzie to opłacalne i dostępne, zamiast korzystać z samolotu lub pojazdu.
Dyrektywa w sprawie raportowania zrównoważonego rozwoju korporacyjnego (CSRD)
UE przyjmuje nowe zasady dotyczące sprawozdawczości przedsiębiorstw przez 50 000 dużych przedsiębiorstw, w tym dotyczące emisji związanych z podróżami
Zasady SEC mające na celu udoskonalenie i standaryzację informacji ujawnianych inwestorom związanych z klimatem
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przyjęła pierwsze obowiązkowe krajowe zasady ujawniania informacji o klimacie. Przepisy nakładają na duże spółki publiczne działające w USA obowiązek przedstawiania w swoich rocznych raportach informacji na temat emisji gazów cieplarnianych przez przedsiębiorstwa, wpływu na środowisko, wpływu zmiany klimatu na działalność operacyjną i rentowność, a także celów i planów przejściowych.
Dyrektywa dotycząca należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju korporacyjnego
UE przyjęła nowe zasady należytej staranności dla dużych przedsiębiorstw, które obejmują przyjęcie planu transformacji klimatycznej zawierającego cele w zakresie redukcji emisji
Mobilność multimodalnych usług cyfrowych
Inicjatywa mająca na celu ułatwienie podróżnym porównywania i łączenia ofert transportu w ramach różnych rodzajów transportu i pomiędzy nimi
PIŁKA NOŻNA
Puchar Europy 2024